Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (ZP1 2017)

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach”.

wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez LOTOS PALIWA Spółka z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.

UZASADNIENIE

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Dostawę paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach” w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 w zw. art. 10 ust. 1 ustawy P.z.p.

Zgodnie z zapisami  SIWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał kierować się kryteriami oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe: wysokość upustu (60%) oraz średnia odległość (40%) i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w SIWZ i P.z.p. oraz uzyska największą łączną ilość punktów.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty złożone przez:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Wysokość upustu zł

Średnia odległość km

Razem

 

Liczba punktów

Liczba punktów

1

LOTOS PALIWA Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

0,09

1,2

100 pkt.

100

100

2

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna     ul. Chemików 7                   09-411 Płock

0,07

1,9

72 pkt.

78

63

3

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” Sp. z o.o.                   ul. Łukasiewicza 1              19-300 Ełk

0,09

2,29

80,80 pkt.

100

52

Mając zatem na uwadze, że wszyscy Wykonawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu a Ich oferty były zgodne z przepisami P.z.p. oraz odpowiadały treści SIWZ należało wybrać ofertę LOTOS PALIWA Spółka z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt. 5 P.z.p.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z przepisem art. 94 ust. 1 ustawy P.z.p.

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Miłek - WORD Suwałki

Data wytworzenia: 2017-10-12

Wprowadzający: Mariusz Miłek

Data modyfikacji: 2017-10-12

Opublikował: Mariusz Miłek

Data publikacji: 2017-10-12