Wyjaśnienie - Wszyscy Wykonawcy (ZP1 2017)

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia się, że w dniu 06.10.2017r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Dostawę paliwa do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach” ,

dotyczący:

  1. Czy Zamawiający dopuszczając możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i 15 dni roboczych od  przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

*  0 zł netto za kartę nową,

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.),

*  w przypadku kart z nadrukiem logo Zamawiającego koszt karty wynosi 30 zł netto?

 

  1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?
  2. W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji (dotyczy także zapisu § 1 wzoru umowy) dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?

Przy powyższym informujemy, że nie wszystkie stacje Wykonawcy w kraju działają w   systemie całodobowym, czy zatem Zamawiający akceptuje taką sytuację?

  1. Czy Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytuły wyczerpania wartości zamówienia?
  2. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w SIWZ i projekcie umowy:

- w § 2  - wprowadzić wyjątki dotyczące: awarii systemu obsługi, modernizacji stacji oraz przyjęcia paliwa na stację paliw?

- w § 4  zapis „nieodpłatnie” zastąpić sformułowaniem „w ramach wynagrodzenia”?

- w § 4 ust. 2 zmianę „ zapisu: karty płatnicze” na „karty paliwowe”?

- w § 4 ust. 2 na 15 dniowy termin dostarczenia kart paliwowych?                  

- w § 4 ust. 2 dopisać zapis: „brutto” po słowach: cenach detalicznych

- w § 5 ust.5 obecne zapisy zastąpić następującymi: „Dostawy paliw będą rozliczane w następujących okresach rozliczeniowych: I okres rozliczeniowy od 1 do 15 dnia miesiąca, II okres rozliczeniowy od 16 do ostatniego dnia miesiąca, na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę raportu transakcji. Faktura będzie uwzględniała ilość zakupionych w danym okresie paliw. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.” ?

- § 5 ust. 7 – zmienić zapis na: ”Za datę zapłaty uznanie wpływu należności na konto bankowe Wykonawcy”?

 

na który udziela się następującej odpowiedzi:

 

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych – mikroprocesorowych. Karty  powinny być wydane w ciągu 7 dni  od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego po podpisaniu umowy oraz 14 dni od daty złożenia wniosku/zamówienia w przypadku zamówienia nowej karty lub blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.). Karty powinny być wydane nieodpłatnie.

 

Ad. 2. TAK.

Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia do właściwej umowy załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych – w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie.

Ad. 3. NIE

 

Zamawiający nie zaakceptuje sytuacji, w wyniku której miałby dokonywać tankowania pojazdów poza stacją położona w mieście Suwałki, w przypadku modernizacji lub wyłączenia stacji wskazanej w Załączniku nr 4 do SIWZ.

 

Ad. 4. TAK.

Zamawiający będzie nadzorował realizację zamówienia i powiadomi Wykonawcę o konieczności blokady kart z tytułu wyczerpania wartości zamówienia.

 

Ad. 5.

Zamawiający nie wyraża zgody, na wprowadzenie zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.

Metryka strony

Udostępniający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Miłek - WORD Suwałki

Data wytworzenia: 2017-10-09

Wprowadzający: Mariusz Miłek

Data modyfikacji: 2017-10-09

Opublikował: Mariusz Miłek

Data publikacji: 2017-10-09